สัญลักษณ์ ®

สัญลักษณ์ ®  ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว เมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า แสดงได้ว่าเครื่องหมายนั้น ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

สัญลักษณ์ TM

คำว่า TM ตัวทีเอ็ม ตัวยก ย่อมาจากคำว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้า (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) เมื่อนำไปใช้กับเครื่องหมาย หรือภาพ หรือคำใดแล้ว เป็นเพียงตัวอักษรที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมาย หรือภาพ หรือคำดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของตน หรือเจ้าของสินค้าใช้เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนจดจำสินค้าของตน ไม่ให้ไปสับสนกับสินค้าอื่น  ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องและเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์ ® ดังนั้น คำว่า TM จึงสามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

สัญลักษณ์ ©

© ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Copyright (ลิขสิทธิ์ ) เป็นเครื่องหมายแสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท ผลงานที่สร้างขึ้นมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันที แม้จะไม่ได้ใส่เครื่องหมายไว้ก็ตาม การนำผลงาน ที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ต้องได้รับอนุญาติอย่างถูกต้องจากเจ้าของเท่านั้น