Notarial Services โดยทีมทนายมืออาชีพ ถูกต้อง แม่นยำ

Notary Public โดยทนายมีใบอนุญาตถูกต้อง – บริการรับรองเอกสารด่วน รับรองเอกสาร ราคามิตรภาพ รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล รับรองข้อเท็จจริง รับรองสัญญา เพื่อใช้ในต่างประเทศ เป็นต้น

การรรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น (Notarial Services Attorney) เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้

China Fastway มีทีมทนายความรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ รับรองเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย รวมทั้งประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้ว จะนำเอกสาร เหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศ

ด้วยบริการที่รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ สามารถทำเอกสารได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ในราคายุติธรรม