สัญลักษณ์ ® TM และ © หมายถึงอะไร และใช้กรณีใดบ้าง

2020-10-24T07:29:18+07:00

สัญลักษณ์ ® สัญลักษณ์ ®  ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว เมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า