ในการจดบริษัทที่จีน นอกจากการเตรียมการด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งทีมต่างๆแล้ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเตรียมตัวในการจัดการรายได้ และวางแผนทางภาษีได้ (บทความนี้จัดทำขึ้นวันที่ 12 มีนาคม 2567)

  • นิติบุคคลที่จีน จะมีการแบ่งขนาดของบริษัทดังนี้

– บริษัทขนาดเล็ก คือบริษัทที่รายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านหยวน หรือ 15 ล้านบาท

– บริษัทขนาดใหญ่ คือบริษัทที่มีรายได้เกิน 5 ล้านหยวนขึ้นไป ซึ่งเมื่อรายได้เกินแล้ว จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขของบริษัทขนาดเล็กได้อีก

  • ภาษีสำหรับนิติบุคคลในจีน หลักๆ มีดังต่อไปนี้

– VAT (Value-added Tax และ Additional Tax) 增值税以及附加税  เรียกเก็บ 3-13% โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการตามนโยบายทางด้านภาษีของรัฐบาลจีน บริษัทขนาดเล็กที่ผลประกอบการไม่เกิน 5 ล้านหยวน หรือ 15 ล้านบาทต่อปี จ่ายภาษีที่ 3% แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รัฐบาลจีนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการให้กิจการขนาดเล็กจ่ายภาษีในอัตรา 1% (ยังมีผลบังคับใช้) ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้เกิน 5 ล้านหยวนขึ้นไป ต้องชำระภาษีเต็มในอัตรา 25%

– Additional Tax (7%, 3%, 2%) คำนวนจากยอดที่ต้องชำระ VAT

– ภาษีรายได้นิติบุคคล 业所得税 Corporate Income Tax  

ตามกฎหมายภาษีจะต้องชำระที่ 25% แต่สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ผลประกอบการไม่เกิน 5 ล้าน หยวน หรือ 15 ล้านบาทต่อปี ได้รับสิทธิลดภาษีเหลือ 20%

– ภาษีปันผลกำไร คิดเป็น 15%

อย่างไรก็ตามนโยบายการเรียกเก็บภาษีในประเทศจีน จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2025 สินค้าและบริการต่างกัน ประเภทธุรกิจต่างกัน การจ่ายภาษีอาจจะมีความแตกต่าง และทั้งนี้ในประเทศจีนยังมีเขตส่งเสริมการค้าต่างๆ ที่มีนโยบายด้านภาษีแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนการลงทุนต่างประเทศทุกครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ที่ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนด้านภาษีล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

China Fastway ขอแนะนำว่าการเลือก Agency เพื่อดำเนินการจดบริษัทในประเทศจีน ไม่ควรตัดสินใจจากราคาค่าบริการที่ต่ำหรือการโฆษณาที่เกินจริงกว่าที่กฎหมายหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ควรคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ไม่ทำให้คุณเดือดร้อนทีหลัง ที่สำคัญคือต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้