China Fastway ขอเสนอบริการฝากขายสินค้าของท่านบนร้านค้า TMALL “มงคล”

ทางเลือกใหม่สำหรับการเข้าขายในทีมอล ที่ประหยัดงบได้มากกว่า ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

เป็นส่วนหนึ่งของร้านมงคล ได้อะไรบ้าง?

 • ภาพถ่ายสินค้า
 • ออกแบบร้าน
 • โกดังสินค้า
 • พนักงานดูแลลูกค้า
 • พนักงานขนส่งในจีน
 • ขนส่งจากไทยไปจีน
 • ไลฟสดขายสินค้า
 • ช่องทางการขายอื่นๆของมงคล ไม่ว่าจะเป็น Douyin, Pinduoduo

ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องเป็นสินค้าประเภทอาหาร หรือของว่างเท่านั้น และต้องให้ทางมงคลตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าสามารถขายได้
 • ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีงบประมาณในการตลาด 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • สามารถส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าที่ประเทศจีนได้
 • สามารถรับเงื่อนไขการฝากขายของ TMALL ได้
 • ใช้เป็นแบรนด์ร่วมมงคล

สามารถเลือกได้ 2 โมเดลดังนี้

1. กรณีจ่ายค่าแรกเข้าจะไม่ได้เงินคืน สามารถยกเลิกได้ภายใน 1 ปี

2. การจ่ายแบบมัดจำ กรณีนี้จะคืนเงินเมื่ออยู่ครบ 3 ปี